natasja: (f...!)
[personal profile] natasja
ні для кого не секрет, що в приватбанку є 1% комісія за зняття готівки з картки (що вже само по собі брєд, бо я знімаю СВОЇ гроші зі СВОЄЇ картки, але ладно, з цим вже всі змирились). а при знятті готівки в валюті ця комісія становить майже 2%. ну і це ладно - конвертації там різні і т.д.
але ж блін!
в березні кудись з картки поділось триста з хвостом гривень. подзвонили. з"ясувалось, що "у нас була комісія (ще одна!) за зняття готівки в банкоматах інших банків, але її вже відмінили". ну бог з вами, відмінили, то і добре.
7 травня з картки в невідомому напрямку улєтучілось 3400 грн (!!!!!!!) (ага, в березні 300, в квітні 3000, в травні 30000??????????)
подзвонили - апять таки якась міфічна комісія (котру вже з давно відмінили, пра?), додаткова до 2% (!!!) і котра ніде не прописана і ніде про неї ніхто не повідомляє!!!

ось так, на рівному місці, приватбанк спи****в у нас 500 баксів (!!!) за 2 місяці (заднім числом, звісно)
(про чесно зароблену ними комісію я мовчу)

підемо завтра розбиратись.
будьте уважні!


п.с. пора заводити тег "приватбанк"
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

February 2014

S M T W T F S
      1
2345678
91011 12131415
16171819202122
232425262728 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 04:24 am
Powered by Dreamwidth Studios