natasja: (f...!)
[personal profile] natasja
вже тиждень морочать мені голову.
минулої неділі намагалась замовити нову інтернет картку (термін дії попередньої закінчився), приват24 видавав помилку. написала в чаті - сказали, що вирішать проблему і сконтактують зі мною.
станом на середу так нічого і не змінилось. написала в чаті знову.
вирішили мою проблему - видалили мій акаунт в приват24.
тепер я не можу зайти в свій приват24, відновлення паролю не працює, новий акаунт створити не дає.
дзвонила на лінію підтримки, сказали, що протягом години мені подзвонять. це було в середу.
сьогодні пятниця. ніхто не подзвонив.
дзвоню щойно ще раз - посилають у відділення або знову в онлайнчат
ну, блін, реально замахали!!!!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

February 2014

S M T W T F S
      1
2345678
91011 12131415
16171819202122
232425262728 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 11:58 pm
Powered by Dreamwidth Studios